Waldorfbloggen

En blogg om aktuella skolfrågor ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv

Vänsterpartiets ställningstagande gällande Waldorfhögskolan

| 16 Comments

Nu har även Vänsterpartiet genom Rosanna Dinmarca svarat på waldorfbloggens fråga gällande Waldorflärarhögskolan. OBS – använd gärna kommentarsfunktionen nedan för att diskutera hur du ser på hennes svar!

Waldorflärarutbildningen drevs i privat regi fram till år 2001 då ett samarbete inleddes med Lärarhögskolan i Stockholm. När Lärarhögskolan blev en del av Stockholms universitet avbröts samarbetet eftersom waldorflärarutbildningens kurslitteratur ansågs sakna vetenskaplig förankring. 


Välutbildade och kunniga lärare är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en skola för alla och stimulera till pedagogisk utveckling. Vänsterpartiet har länge verkat för en lagstiftning om att alla lärare ska vara behöriga och ha den utbildning som krävs för att undervisa, detta i syfte att förbättra kvaliteten på undervisningen i skolan. Ökade krav på lärarna bör också åtföljas av höjd kvalitet inom lärarutbildningen, med fler disputerade lärare och en förstärkt forskningsanknytning. 
Vi anser därför att det är en rimlig lösning för den som vill bli waldorflärare att studera vid den ordinarie lärarutbildningen och komplettera med kurser i waldorfpedagogik. Waldorfskolor som har anställda lärare som inte är behöriga bör erbjuda dem fortbildning. 
Med V hälsning
Rossana Dinamarca, Riksdagsledamot (V)

16 Comments

 1. Att hänvisa till vetenskapliga grunder är inte möjligt då varken socialt arbete eller pedagogisk verksamhet uppfyller de krav som ställs för att uppfylla vetenskapliga kriterier.

  Socialstyrelsen kör med samma trick inom socialtjänsten.

  Professor Verner Denvall vid Linné Universitet i Kalmar avvisar alla sådana påståenden.

 2. Att utbilda sig i fyra år till waldorflärare var mer givande och gav fördjupade vetenskapliga kunskaper som mer accepterade pedagoger som Dewey (född 1859) och Vygotskji ((född 1869) inte kan visa upp. Och de är de hetaste namnen på pedagogiska institutionen i Uppsala i alla fall.
  Min fråga är – hur mycket större vetenskaplig förankring hade de pedagoger som man nu studerar och lägger stor tyngd att studenterna ska kunna och ta intryck av. Säljö- en av de mer inflytesrika forskarna på området talar om sociokulturellt lärande, Dewey om att barnen ska lära ur praktiken. Att waldorfpedagoger arbetat både som Dewey och Vygotskji är väl enbart en fördel? Om man – som jag- har möjlighet att jämföra universitetets pedagogiska utbildning med waldorflärarutbildningen, som fanns på 1980-talet och tro att universitetsutbildningen har högre klass – då vet man inte riktigt vad man talar om. En politiker ska se till sakfrågor utan skygglappar och dogmer och utifrån det skapa sig goda omdömen för att kunna ta riktiga beslut. Det som Rossana Dinamarca skrivit känns som om hon kopierat någon annans tänkande.

 3. Visst är det väl bra med behöriga lärare men jag tycker det är en självklarhet att det måste finnas behöriga Waldorflärare också.
  Vill vi ha en waldorfskola eller en waldorfinspirerande skola?

 4. Staten ska lika lite som de utbildader imamer utbilda waldorf/ steinerpedagoger.

 5. Thomas Stjernquist,

  Jag läser socionomutbildningen och där har man implementerat det vetenskapliga synsättet på socialt arbete.

  • Jo man försöker men det klarar inte definitionskraven, hur gärna man än önskar.

   Hela vetenskapstänket är ett försök till konformisering och man missar målet.
   Individens förutsättningar och mål.

 6. Jag tycker att Rossana Dinamarca svarat dig adekvat i frågan. Friskolor gynnar sällan barn i arbetar klassen inte heller Waldorfskolor gör det. Jag vill minnas ett citat av Steiner som säger att arbetarbarns dåliga hälsa beror på föräldrarnas aggression. Vi ser det på ett annat sätt nämligen livsvillkor.
  Jag ser liksom Rossana problem med att ni förbiser evidens och vetenskapliga studier i er lärarutbildning. Temperamentslära och ren rasistisk lära om rotrasdoktriner kan inte universitet acceptera inte heller ett parti som vänsterpartiet. Vi står för andra värden och att en utbildning i pedagogik skall vara vetenskapligt förankrad. Vi är också motståndare till friskolesystemet

  • Den skolan Steiner startade var ju just för arbetarbarn vid cigarettfabriken Waldorf-Astoria (därav namnet Waldorf). Man ska dömma en person efter dens handlingar (och inte knäppa citat som nog inte ens har sagts)
   Waldorfförälder

  • Oavsett Steiner eller inte så kan jag som 2,e vice ordf. och ledamot i sociala utskottet där vi just hanterar barn o ungdomar som blir eftersatt pga. föräldrarnas aggressioner.
   Att dessa sedan kan bero på samhällets fördelningsprinciper kommer i andra hand.
   Många föräldrar som lever under klena livsvillkor men i balans med sig själva har harmoniska barn.
   V måste släppa gamla Marxistiska teorier och våga tänka nytt.

  • Ja, Thomas det beror ju på ens ideologiska ställningstagande. Utifrån mitt perspektiv som socialist så ser jag att barn faktiskt påverkas föräldrars villkor i samhället vilket kan vara låg lön, för hårt arbete och arbetslöshet. Vänsterpartiet som socialistiskt parti kan naturligtvis inte släppa Marx och en rättvis fördelningspolitik
   . Barn gynnas inte av ett friskolesystem där Waldorf ingår. Det tar pengar från den kommunalaskolan och gynnar akademiker och mer välbemedladebarn på bekostnad av de som inte har och som lever under fattigdom. Jag respekterar era åsikter fullt ut men också att ni måste respektera andras. Med vänlig hälsning Sara

 7. Sara Lund Persson.
  Nu arbetar vi ju med barn och inte med Steinercitat. Pedagogik är ju levande och växer och utvecklas med sin tid. Det känns lite märkligt att sitta och leta upp 100 år gamla Steinercitat och försöka påskina att de speglar dagens waldorfpedagogik. Det är som om man letade upp olämpliga och av sin tid präglade citat som Marx sa på sin tid, lösryckte dom och med det som grund förkastade hela den socialistiska ideén. Det blir ju bara fånigt. Både pedagogik och politik växer ju med sin samtid, att låta dagens waldorfskola stå till svars för varenda sak som Steiner sa eller skrev på sin tid är som att beskylla vänsterpartiet för allt som har sagts på 60 och 70 talet av företrädare för partiet. Som TUR är så är ju allt föränderligt och i ständig utveckling.
  Jag tycker också att ditt svar är direkt okunnigt , då du beskyller waldorflärarutbildningen för att lära ut sådant de inte alls gör. Vet du ens vilken kurslitteratur som används? Jag har inte mött rasistisk lära vare sig på lärarutbildningen eller i skolorna.
  Att ni är motståndare till friskolesystemet kan jag acceptera och det måste man så klart respektera, är själv motståndare till vinstdrivande skolor. Men att du svarar med antaganden, lögner och okunnighet är riktigt dåligt.
  Karolina Bergom Larsson (waldorflärare)

 8. Vänstern är emot friskolor. Och allt ska vara på samma sätt, samma prov, samma kunskaper (alla ska kunna samma sak:::) Likriktat för att inte individen ska ta plats. Waldorf är motsatsen. Som waldorflärare lär man att se till varje barn som en individ och hur samhället är idag – här och nu. Att man sedan ser till gruppen och jämställdheten och att låta alla vara med på sina egna villkor i en sann socialistisk anda har nog vänstern missat. Vad som är det positiva i en egen waldorfutbildning är att den kan vara en smältdegel för en framtida pedagogik, en pedagogik som ännu inte finns men kan bli till!
  Är vänstern beredd att satsa på framtiden som inte låter sig styras utan är till för och skapas av våra barn?

 9. Apropå vetenskap; vi ska inte ringakta dem som hävdar att waldorfpedagogik saknar vetenskaplig grund. Men frågan är egentligen vilken vetenskaplig grund man talar om. En de vetenskapliga grundstenarna är egenobservation. Astronomerna som misstrodde Galileo på sin tid vägrade titta i hans teleskop för det skulle ha kullkastat deras aristoteliska världsbild. Waldorfkritikerna gör samma sak. Trots att de oftast bekänner sig tillhöra den galileiska vetenskapstraditionen och hävdar att empiri är en källa till kunskap, sammanblandar de enträget teori och praktik, dvs antroposofi och waldorfpedagogik. Klarspråk: Steiner må ha varit snurrig men det som waldorfpedagogerna uträttar är storartat. Jag skulle uppmana alla att besöka en waldorfskola och med egna ögon se vad som försiggår där. De skulle bli förvånade. Men det gäller naturligtvis att våga titta i teleskopet och utmana sina egna förutfattade meningar.

  Vidare är det så att filosofi, som Steiner ägnade sig åt, vilar på en helt annan grund än annan vetenskap, ja, det är egentligen något helt annat. Ingen filosofi skulle kvalificera som vetenskap i sig enligt det moderna vetenskapsparadigmet, däremot det metodiska studiet av den. Därvidlag borde Steiner ha sin plats i kurslitteraturen till waldorflärarutbildning, som idéhistoriskt perspektiv på pedagogikens grunder.

  Dag Retsö

  • Ni får ha vilka kurser ni vill och läsa precis vad ni önskar. När det gäller lärarutbildning som bedrivs på högskola så gäller samma regler för alla utbildningar.Högskoleverket kan ta ifrån utbildningssäten rätten till examination om man inte har tillräckligt många disputerade lärare , om kurslitteraturen inte håller måttet utifrån vetenskap och evidens. På universitet och högskola finns krav på att också kritiskt granska kunskap och studier, ett ständigt pågående arbete.
   Hur kan du sitta och jämföra mig med kyrkans män som dömde Galleio till döden för den upptäckt han gjorde? Ni är sannerligen inte förtryckta på det sättet.
   Att svara mina argument med okunnighet och lögn är en låg debatt- nivå. Om ni frångått Steiner så berätta istället vad ni bygger Waldorfpedagogik på och vilken litteratur ni då använder. Om ni nu anammat synen på barn mer modernt än temperament och sinneslära så är det bra och tyder på en utveckling. Så sent som 2012 då jag tog mina barn ur en Waldorfskola vilken präglades den av religiösa riter, ett synsätt på barn som sannerligen inte handlade om allas lika värde även avsaknad av jämställdhet i undervisningen. Då mina barn faktiskt inte lärt sig läsa och strukturerad lästräning saknades så var valet mycket enkelt att omedelbart ta dem där ifrån. Ni har fått svar från Rossana Dinamarca utifrån den politik V gemensamt beslutat att föra. Eftersom att ni då ansett detta svar som felaktigt och oacceptabelt. Och därför fört en märklig debatt om okunnighet, om att politiker inte läser tillräckligt med böcker, att de är barnrumpor svarade jag om min personliga åsikt utifrån min erfarenhet, samt utifrån Vänsterpartiets gemensamma plattform angående utbildning.
   Föreslår att ni istället utarbetar en kursplan som vilar på vetenskapliggrund, vidtalar disputerade lärare och lägger ett förslag till högskoleverket. Samt att ni faktiskt ser över ert sätt att argumentera sakligt utan påhopp eller beskyllningar som jag skrivit ovan. Då kanske stödet och svar från förtroende valda blir annorlunda. Jag vill också understryka att en debatt i sak är mer konstruktiv än påhopp.

 10. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 11. Waldorflärarhögskolan med sin lärarutbildningen är (precis som Waldorfskolan med sin kursplan) en av staten godkänd del av det svenska utbildningssystemet och det finns en särskild lagstiftning som gör lärare utbildade på WLH behöriga att jobba på Waldorfskolor. Av Rossanas text framgår dock att Vänsterpartiet inte tycker att det ska finnas en särskild utbildning för detta och följden blir väl därmed att partiet anser att WLH inte längre behövs (såvida det inte är WLH som är tilltänkta att ge den påbyggnadsutbildning som V menar skulle vara lösningen). En följdfråga blir då: hur menar Vänsterpartiet att Waldorfskolorna ska lösa problemet med att lärarna förväntas jobba som klasslärare från 1.an till 8:an, när det inte finns någon sådan utbildning inom det gängse utbildningssystemet? En kortare påbyggnadsutbildning gör inte en 1-8-lärare av en 1-3 eller 4-6 utbildad lärare.
  Däremot tycker jag mig inte kunna utläsa av Rossanas text att barn inte gynnas av ett friskolesystem där Waldorf ingår, såsom Sara Lund-Persson menar. Det är förstås ingen hemlighet att Vänsterpartiet är skeptiska till friskolor, men är inte det först och främst ur en ekonomisk synvinkel, att det handlar om vad eventuella vinster används till? Och visst ligger det något i att kommunala skolor utarmas av hur friskolesystemet fungerar, men faller den kritiken verkligen på Waldorfkskolan? För mig är det solklart: valfrihet och mångfald behövs för att utveckla pedagogiken medan tanken att vinstgivande koncerner förbättrar kvaliteten på skolan är högst diskutabel. En skolform som erbjuder en fullgott pedagogiskt alternativ till den kommunala är värd att stöttas av myndigheter, så länge den på sin alternativa väg också uppnår de mål som det demokratiska samhället värnar. Och det gör Waldorfskolan, vilket framgår av forskning och av Skolinspektionens rapporter. Att sedan en del elever eller föräldrar har en negativ erfarenhet är naturligtvis aldrig roligt, men det har att göra med enskilda lärare som inte lyckas leva upp till kursplanen eller en skolledning som inte lyckas hantera svårigheter som uppstår. Detta hör dock till undantagen och är dessutom inget som gäller Waldorfskolan utan kan hända i vilken skola som helst.

  Olof Andersson

Leave a Reply

Required fields are marked *.

*