Waldorfbloggen

En blogg om aktuella skolfrågor ur ett waldorfpedagogiskt perspektiv

October 7, 2012
by admin
0 comments

Nej, friskolereformen genomdrevs inte enbart ovanifrån

På Newsmill skriver f.d chefredaktören för Lärarnas Tidning Sten Svensson att friskolereformen inte drevs igenom på grund av ett tryck underifrån utan främst skall ses som en politisk process styrd av moderaterna.

Den beskrivningen känns inte helt korrekt, inte minst waldorfskolornas situation drev fram en utveckling som naturligtvis även kom att samverka med den politiska strategi Svensson talar om och som i sin tur var en respons på t.ex förslaget om löntagarfonder.

October 6, 2012
by admin
0 comments

Socialdemokraternas yttrande om Waldorflärarhögskolan

För Socialdemokraterna är pedagogisk mångfald och valfrihet för elever och föräldrar en omistlig del av det nuvarande skolsystemet. Utan den pedagogiska mångfalden riskerar vi att få ett skolsystem som blir alltför stelt och oförmögen att möta alla elever utifrån deras egna förutsättningar.

Mot bakgrund av detta är vi naturligtvis oroade av det sätt som regeringen och utbildningsdepartementet har behandlat frågan om utbildning av Waldorflärare. Vår grundläggande hållning är naturligtvis att all utbildning skall grunda sig på forskning och beprövad erfarenhet. I syfte att lösa detta måste det föras en ordentlig dialog som innebär att man hittar lösningar gemensamt från Utbildningsdepartementet och Waldorflärarhögskolan. Därför förvånar det mig att regeringen inte agerar för att hitta en lösning i den nu uppkomma situationen. Om man inte anser att dagens utbildning håller måttet måste man inleda en dialog som syftar till att lösa detta.

Mvh Ibrahim Baylan

October 2, 2012
by admin
16 Comments

Vänsterpartiets ställningstagande gällande Waldorfhögskolan

Nu har även Vänsterpartiet genom Rosanna Dinmarca svarat på waldorfbloggens fråga gällande Waldorflärarhögskolan. OBS – använd gärna kommentarsfunktionen nedan för att diskutera hur du ser på hennes svar!

Waldorflärarutbildningen drevs i privat regi fram till år 2001 då ett samarbete inleddes med Lärarhögskolan i Stockholm. När Lärarhögskolan blev en del av Stockholms universitet avbröts samarbetet eftersom waldorflärarutbildningens kurslitteratur ansågs sakna vetenskaplig förankring. 


Välutbildade och kunniga lärare är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en skola för alla och stimulera till pedagogisk utveckling. Vänsterpartiet har länge verkat för en lagstiftning om att alla lärare ska vara behöriga och ha den utbildning som krävs för att undervisa, detta i syfte att förbättra kvaliteten på undervisningen i skolan. Ökade krav på lärarna bör också åtföljas av höjd kvalitet inom lärarutbildningen, med fler disputerade lärare och en förstärkt forskningsanknytning. 
Vi anser därför att det är en rimlig lösning för den som vill bli waldorflärare att studera vid den ordinarie lärarutbildningen och komplettera med kurser i waldorfpedagogik. Waldorfskolor som har anställda lärare som inte är behöriga bör erbjuda dem fortbildning. 
Med V hälsning
Rossana Dinamarca, Riksdagsledamot (V)

October 1, 2012
by admin
0 comments

Miljöpartiet först ut att besvara waldorfbloggens frågor om Waldorflärarhögskolan

Nedan kan ni läsa Miljöpartiets svar. Vilket parti blir nästa att ge väljarna nödvändig upplysning om sitt ställningstagande?


Jag anser att den borgerliga regeringens hållning i denna fråga präglas av dubbelmoral. För å ena sidan ställer regeringen krav på behöriga och utbildade waldorflärare, å andra sidan tar regeringen inget ansvar för att finansiera denna utbildning. Det är mycket märkligt att regeringen ställer krav på waldorflärarutbildning, men inte säkerställer att denna lärarutbildning, på samma sätt som all annan lärarutbildning i Sverige, finansieras offentligt. Detta försvårar för såväl waldorfskolorna som för eleverna och deras föräldrar. Dessutom riskerar vi att gå miste om ett pedagogiskt alternativ som waldorfpedagogiken utgör. 

Jag menar att den borgerliga regeringen har det övergripande ansvaret i denna fråga och det duger absolut inte att som regeringen gör enbart skylla på att detta är en sak enbart för högskolorna och waldorflärarhögskolan att komma överens om på tu man hand. Det som nu behövs för att även i fortsättningen ha tillgången till utbildade och kompetenta waldorflärare i Sverige är att regeringen tar initiativ för att säkerställa waldorflärarutbildningens existens och utveckling. 


Jabar Amin (MP)
Riksdagsledamot
Utbildningspolitisk talesperson
Ledamot av Utbildningsutskottet
Ersättare i Konstitutionsutskottet

September 28, 2012
by admin
0 comments

Ny stor empirisk studie om waldorfelever med spännande slutsatser

Den tyska tidningen Die Welt rapporterar om en ny mycket spännande studie om waldorfelevernas erfarenhet av sin skolgång som kommer ut i dagarna.

Läs mer här:

http://www.welt.de/wissenschaft/article109484661/Namen-tanzen-fit-in-Mathe-Waldorf-im-Vorteil.html

Den nya studien har genomförts vid Heinrich Heine Universitetet i Düsseldorf bland annat av OECD:s utbildningsexpert och PISA koordinator Andreas Schleicher. 

Studien är den största empiriska studien av waldorfelever som genomförts i Tyskland och tack vare att ett omfattande jämförelsematerial finns med andra skolformer har studien hög empiriskt värde. Mer än 800 elever i åldern 15-18 ingår i studien och resultatet visar att waldorfeleverna intresserar sig mer för skolans innehåll, i lägre grad finner skolan långtråkig och känner sig individuellt sedda och respekterade. I de statliga tyska skolorna anser 67% att det är roligt att gå i skolan, i waldorfskolorna var det 80%. Hela 85% av eleverna anser att skolan har en understödjande och trevlig atmosfär, motsvarande siffra för de statliga skolorna var 60%.
Waldorfeleverna har även tydligt bättre relation till sina lärare och en lägre andel lider av somatiska besvär som huvudvärk, magproblem eller sömnproblem.
Experterna bakom undersökningen menar att mindre provstress och krav på prestationer ligger bakom siffrorna och att eleverna mår betydligt bättre i waldorfskolorna.

Experterna menar också att det finns en hög grad av samband mellan de förmågor som utvecklas hos waldorfeleverna och det som samhället behöver och de betonar förmågan att ta ansvar och arbeta självständigt. “Att reproducera färdigt vetande har idag mindre betydelse” menar Andreas Schleiter i en kommentar.

Är då resultaten i waldorfskolorna lägre än i andra skolor?

Andra studier i Tyskland har visat att det inte finns någon signifikant skillnad mellan slutresultaten vid statliga examen mellan waldorfskolorna och statliga skolor, även med hänsyn taget till socioekonomiska faktorer och i Norge finns jämförande studier som visar att waldorfelevernas resultat i nationella prov ligger tydligt över genomsnittsvärdena för hela landet.


September 25, 2012
by admin
0 comments

Vinstdrivna skolor förbättrar inte skolväsendet

Intressant artikel om vinstdrivande respektive idéburna skolor:

http://www.newstatesman.com/blogs/politics/2012/08/profit-schools-would-not-raise-standards

Enligt artikeln finns inga bevis för att vinstdrivande skolor förbättrar standarden i skolväsendet i allmänhet, vilket däremot idéburna skolor gör.

September 24, 2012
by admin
0 comments

Waldorfskola i Växjö läggs ner

Enligt vad som idag skrivs i Smålandsposten läggs waldorfskolan i Växjö ner. 
Läs mer här: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/waldorfskolan-laggs-ner(3438954).gm

Ett sorgligt besked, inte minst för de elever som fortfarande går kvar i skolan och för de föräldrar och medarbetare som engagerat sig för att hålla skolan vid liv. 
Vi söker kontakt med personer som vet mer om bakgrunden till att skolan tvingas stänga. Skriv till orjan.liebendoerfer@gmail.com

September 20, 2012
by admin
0 comments

Björklund nonchalerar waldorfskolornas behov

Häromdagen demonstrerade för andra gången waldorfföräldrar och elever för att rädda Waldorflärarhögskolans (WLH) existens och därmed trygga tillgången av utbildade waldorflärare. Ett upprop som engagerade föräldrar startade på Facebook i våras ledde till över 7000 namnunderskrifter som man i onsdags ville lämna över till utbildningsministern eller en annan hög representant för departementet.

Från departementet ville varken ministern eller någon annan ta emot namnunderskrifterna, från deras sida hävdas att det hela inte är departementets ansvar utan en fråga som WLH måste lösa direkt med något universitet eller genom att begära egen examensrätt.

Kort sagt: den högste ansvarige ministern väljer att se bort från ett faktiskt problem och vända skolrörelsen ryggen. Att 40 waldorfskolor inte har en tryggad tillgång på lärare verkar han högaktningsfullt strunta i och att inte ens ta sig en halvtimmes tid för att samtala med en grupp engagerade föräldrar som samlat in 7000 namnunderskrifter är inget annat än ren nonchalans.

Två engagerade waldorfelever från Örebro skickade ett brev till Fredrik Reinfeldt som bland annat svarade:

“Det är inte regeringens som har beslutat om indragna pengar till Waldorflärarhögskolan. Waldorflärarhögskolan har tidigare genom samverkan med Stockholms Universitet fått ta del av deras pengar. Det samarbetet har nu universitetet avslutat. För att försörja Waldorfskolor med lärare finns istället flera andra möjligheter till statlig finansiering”.

På sista raden flaggar Reinfeldt för nya möjligheter. Det borde vara i departementets intresse att aktivt bidra till att snarast hitta en lösning i den högste chefens anda istället för att visa arrogans och vända väljarna ryggen. Ett första steg vore att ta sig tid och sätta sig ner med föräldrar och representanter från WLH för att diskutera olika förslag till lösningar. En väg vore också ett tre årigt överlevnadsbidrag för WLH så att det under tiden går att hitta en långsiktig lösning.